Kóspallag község honlapja

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás

2017. február 10. - 11:36 Címkék: Általános, Önkormányzati hírek, Események a környéken, Események a községben, Hirdetmény, Közösség.

Kóspallag Község Önkormányzata az értékesítésre kijelölt Kóspallag, Kossuth u. 19. szám alatti 157 hrsz-ú ingatlanát az alábbi eljárási szabályok alkalmazásával értékesíteni kívánja:

 

 • Az ingatlan alapadatai:

 

Ingatlan helyrajzi száma: 157 hrsz.;

Fekvése: belterület;

Területe: 618 m2;

Megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület;

Teher a tulajdoni lapon: nincs bejegyezve;

Tulajdonos: Kóspallag Község Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad, 

 • Egyéb adatok:

 

A versenytárgyalás induló ára: 4.050.000.- Ft + ÁFA

Az önkormányzat az ingatlan megtekintését és vizsgálatát minden érdeklődő számára lehetővé teszi, ezért a versenytárgyalás résztvevői a tárgyalás megkezdését követően az ingatlan technikai, műszaki és környezeti adottságaira, vagy bármilyen egyéb jellemzőjére nézve kifogást nem tehetnek. A nyertes (vevő) az ingatlant megtekintett állapotban vásárolja meg. Adásvételi szerződésben vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az esetlegesen később ismertté váló károsodások miatt az eladóval (tulajdonossal) szemben semmiféle igénnyel nem él.

 

 • Az értékesítés lebonyolításának módja: nyílt, egyfordulós versenytárgyalás

 

 • A versenytárgyalás helyszíne, időpontja:

 

Kóspallag Község Önkormányzat tárgyaló terme. (2625 Kóspallag, Deák Ferenc utca 1.)

Versenytárgyalás időpontja: 2017. április 27. (csütörtök) 10.00 óra.

 

 • A versenytárgyaláson részt vehetnek:

 

Tulajdonszerzési korlátozás alá nem eső

- magánszemélyek: személyesen, vagy meghatalmazott útján érvényes személyi igazolvány bemutatásával;

- bíróságon/cégbíróságon bejegyzett társaságok, szervezetek: a bejegyzés és a képviseleti jogosultságot igazoló hiteles/hitelesített, 30 napnál nem régebbi keltezésű dokumentum (pl. cégkivonat, alapító okirat, meghatalmazás, személyi igazolvány) bemutatásával.

 

A jelenléti ívre a dokumentumok adatait kell beírni. A nyertes dokumentumairól fénymásolat készül és azok a tárgyalás jegyzőkönyv mellé kerülnek csatolásra. Az adatok csak az adásvételi szerződéshez kerülnek felhasználásra.

 

6.) A versenytárgyalási részvétel további feltételei:

 

 1. a) A 2. pontban meghatározott érték minimális eladási árként történő elfogadása. A versenytárgyaláson a minimális eladási ár nem csökkenhet.
 2. b)000 Ft. (azaz: Négyszázötezer forint) bánatpénz (árverési letéti díj) befizetése a hivatal pénztárába (Kóspallag, Deák Ferenc utca 1.), illetve készpénz-átutalási megbízással.

A bánatpénz befizetése a versenytárgyalás során egy fő számára biztosít részvételi jogosultságot. A befizetés igazolása a hivatal pénztára által kiállított nyugta alapján történik, melyet a versenytárgyalás kezdetekor be kell mutatni. A bánatpénzt a versenytárgyalás résztvevői, a nyertest kivéve a versenytárgyalást követő 5 munkanapon belül visszakapják.

 1. c) A versenytárgyaláson részt venni szándékozó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a versenytárgyalás szabályait megismerte, tudomásul vette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 

7.) A versenytárgyalás megtartásának különös szabályai:

 

 1. A hivatal a versenytárgyalást az eljárás bármelyik szakaszában felfüggesztheti, elhalaszthatja, vagy teljes egészében megszüntetheti, ha a verseny tisztaságát kérdésessé tevő körülményt tapasztal. Ennek valódiságát a hivatal nem köteles bizonyítani.
 2. Amennyiben a versenytárgyaláson csak egy jogosult jelenik meg, akkor a hivatal szabadon dönt arról, hogy a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítja, vagy az egyedüli jelentkezőt a kikiáltási árral nyertesnek hirdeti ki.
 3. c) Az árverési vevővel kötendő szerződés meghiúsulása esetén eladó a szerződést az ingatlanra tett második legjobb ajánlat tevőjével is megkötheti, erre a versenytárgyaláson fel kell hívni a második legjobb ajánlatot tevő figyelmét.

 

8.) A versenytárgyalás menete:

 

 1. a) Megjelentek köszöntése,
 2. b) Az 5-6. pontok szerinti részvételi jogosultságot igazoló dokumentumok, nyilatkozatok ellenőrzése (bármelyik dokumentum, vagy nyilatkozat hiánya kizárja a versenytárgyalás további szakaszában való részvételt),
 3. c) Sorszámok kiosztása a jogosultak részére (a számok kiosztása a résztvevők neveinek ábécé sorrendbe történő állításával történik),
 4. d) A licit lebonyolítása.

 

A licitálás a levezető irányításával szóban történik, a következő eljárási rendben:

 

Induló összeg: 4.050.000 Ft + ÁFA

Emelés összege: 100.000 Ft + ÁFA

 

A licitálás a levezető irányításával folyamatosan, megszakítás nélkül történik. Szünet kérésére, konzultációra licit közben nincs lehetőség. A levezető bemondja a licit aktuális összegét, a licitálók pedig a sorszám felmutatásával teszik meg nyilatkozatukat. Aki nem tartja fel sorszámát, a további licitálásból kiesik és köteles azonnal elhagyni a termet. A licit nyertese (árverési vevő) az lesz, aki a levezető által kimondott licit összegét egyedül tartja. A levezető ezt követően kijelenti, hogy a legtöbbet ajánló az ingatlant megvette.

 

9.) A versenytárgyalás lezárása

 

A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a versenytárgyalás helyét, idejét, a levezető nevét, a versenytárgyaláson résztvevők azonosító adatait, az elárverezett ingatlan adatait, induló árát és árverési árát, valamint a legmagasabb és az azt követő ajánlatot tevő árverési vevő nevét, születési évét, anyja nevét és lakcímét, jogi személy esetében az azonosító adatokat. A jegyzőkönyv aláírását követően a nem nyertes résztvevők a befizetett bánatpénzt 5 munkanapon belül visszakapják.

 

10.) A versenytárgyalás eredménytelensége:

 

A versenytárgyalás eredménytelen, ha

 1. nem volt részvételre jogosult jelentkező a versenytárgyaláson;
 2. egy részvételre jogosult jelent meg és a hivatal eredménytelennek nyilvánítja a versenytárgyalást;
 3. több részvételre jogosult jelent meg, de egyik sem tett magasabb ajánlatot az induló árnál;
 4. a hivatal a verseny tisztaságát sértő körülményt tapasztal;
 5. a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő vevő sem köt szerződést.

 

11.) Szerződés megkötése

 

 1. a) Az ajánlati kötöttség a versenytárgyalás lezárását követően kezdődik és azt követő 30 napig tart. Ez vonatkozik a második legjobb ajánlatot tevőre is.
 2. b) Az adásvételi szerződést a versenytárgyalás nyertesével (vevő) a versenytárgyalást követő 30 napon belül kell megkötni. Ha az adásvételi szerződés megkötése a versenytárgyalás nyertesének érdekkörébe tartozó bármely okból elmarad, akkor a nyertes a bánatpénzt elveszíti.
 3. c) A szerződés megkötésének feltétele, hogy a vevő a vételárat egy összegben fizeti meg az önkormányzat részére a szerződés aláírásával egy időpontban. A vevő által befizetett bánatpénz a teljes vételi árba beszámításra kerül.
 4. d) Az eladó/tulajdonos az ingatlant a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg adja a vevő birtokába és tulajdonába.
 5. e) Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségek vevőt terhelik. A tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetése vevő feladata.

 

 

Kóspallag, 2017. február 2.

 

                                                                       Kóspallag Község Önkormányzata

 

                                                                       Klein Tibor

                                                                            Polgármester

>>> KIVONAT <<<


Ha tetszik ez a bejegyzés, kérem kattintson a "Tetszik" gombra.